About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2008 Ins. L. Rev. 3 (2008)

handle is hein.journals/euinslr7 and id is 1 raw text is: PEC UREDNIKA
Poftevane koleginice i kolege,

Prvi broj nage Revije u sedmoj godini njenog
izlaenja objavljujemo posle znad'ajnih dogadaja
po Udru enje za pravo osiguranja Srbije. Tradicio-
nalno godi§nje Savetovanje ,,Palié 2008 koje je
odr'ano od 10. do 12. aprila i ove godine je okupi-
lo, pored domaih struýnjaka u osiguranju, izve-
stan broj stranih autora iz oblasti teorije i prakse
osiguranja. Ovo samo ukazuje da uporan trud na
organizaciji ovog veoma vaýnog dogadaja koje ula-
2e nag predsednik prof. Jovan Slavnid svake godine
sve vige podi2e ugled nage nacionalne sekcije pri
Medunarodnom udru2enju za pravo osiguranja -
AIDA i povezuje strufnu javnost Srbije sa svetom.
Zbog toga molim da obratite pa2nju na poruke sa
ovog savetovanja koje Udru2enje za pravo osigu-
ranja Srbije tradicionalno upuIuje strufnoj javno-
sti, dr2avnim organima i institucijama i diskusije
gospodina Neboj§e Divljana, generalnog direktora
Delta Generali osiguranja i predsednika Upravnog
odbora Udru2enja osiguravada Srbije o aktuelnim
pitanjima tr2igta osiguranja u Srbiji, prof. de la Ser-
nu iz Spanije o pojedinim aspektima spanskog
ugovornog prava osiguranja koji bi mogli da budu
od interesa za Srbiju, prof. Jovana Slavnida o regu-
lisanju ugovora o osiguranju u novom Gradan-
skom Zakoniku Srbije i Ozrena Uzelca, asistenta
Ekonomskog fakulteta u Subotici.
Krajem maja konadno je realizovana inicijativa
za formiranje regionalne organizacije Medunarod-
nog udru2enja za pravo osiguranja - AIDA Europe.
Tako da vas u ovom broju izvetavamo o formira-
nju ove organizacije, radu konferencije i pojedinih
njenih radnih grupa1 i objavljujemo njen statut. A
na prvim stranama predsednikovom noticom upo-
znajemo vas sa njegovim ocenama znaýaja te no-
voformirane strukovne organizacije i naýem prisu-
stvu u njoj.

U rubrici ,,Clanci, prema ustaljenoj urediva&
koj politici, objavljujemo izuzetno interesantan rad
o po2arnom osiguranju imovine po naelu svih ri-
zika koji detaljno objagnjava pojedine karakteristi-
ke ovog nadina sprovodenja osiguranja, zatim o sa-
drýini ugovora o osiguranju u nacrtu Opgteg refe-
rentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osigu-
ranja i zakonima drýava danica Evropske Unije i
danak o osiguranju civilne odgovornosti u slove-
naýkom i uporednom pravu koji smatram mo2e da
doprinese boljem razumevanju pojedinih aspekata
i modaliteta te vrste pokrida.
Posle vesti iz sveta osiguranja, objavljujemo
prevod Direktive EU o posredovanju u osiguranju.
Na kraju ovog uvodnika vredi se podsetiti na
to da civilizacijska dostignuda ne nastaju sama od
sebe, niti se protekom vremena mogu razvijati bez
udeda ljudskog truda i rada. Zato pozivam pogto-
vane koleginice i kolege, lanove Udru2enja za
pravo osiguranja i sve druge koji nisu danovi, da
nam se javljaju, iznose svoje ideje, daju sugestije,
piýu priloge, sire dlanstvo u nagem Udru2enju za
pravo osiguranja Srbije i time doprinesu daljem
razvoju i promociji Revije za pravo osiguranja i ja-
danju Udruenja. Jer, oni to zasluýuju, kao gto ete
se lino osvedoiti, nadam se, pregledom broja i i-
tanjem priloga objavljenih i u ovom broju Revije.
Dr Slobodan Jovanovié
Glavni i odgovorni urednik

Digitized from Best Copy Available

Revija za pravo osiguranja ý4 Broj 1-2/2008                         3

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most