About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2007 Ins. L. Rev. 5 (2007)

handle is hein.journals/euinslr6 and id is 1 raw text is: REC L
Pogtovane K

Proces transformacije sister
nosno dr avnog zdravstvenog o
Evropi bio je, a i dalje je otean,
stanovnigtva. Ib je okolnost koja
razmigljanja u pravcu usposta
osnovno obezbedenje dru-tva u
ovom broju ukazujemo na znaéa
zdravstvenog osiguranja kroz la
bacha, koji izmedu ostalog, podv
nje drìavnog socijalnog osiguri
zdravstvenim osiguranjem tako
nin, koji plada doprinose za so
mora da ima pravo na kontraus]
ave, te da je u Srbiji u toj obla!
pre sprovesti reforme.

socijalnog, od-
uranja u éitavoj
ilnim starenjem
hteva promenu
inja modela za
arijem dobu. U
;tatus privatnog
,k prof. dr Rohr-
'i va nost sarad-
la sa privatnim
svaki dr avlja-
alno osiguranje
,u od strane dr-
neophodno ýto

U nagem pravu prestanak druýtava za osigura-
nje putem likvidacije ili steéaja regulisan je, kako
posebnim propisima, tako i propisima opsteg ka-
raktera. Prof. dr Predrag Sulejié u svom lanku ana-
lizira pojedine sliýnosti i razlike naýih propisa sa
Direktivom 2001/EC skupstine i saveta Evrope o re-
organizaciji i likvidaciji drutava za osiguranje éiji
smo prevod objavili u prethodnom broju 4/2006, sa
posebnim osvrtom na pitanje reorganizacije dru-
9tava za osiguranje i uskladenost naih propisa sa
navedenom direktivom EU.
Donogenjem Gradanskog zakonika, Srbija bi
trebalo da u sugtinskom smislu zaokru i svoj prav-
ni sistem u jednom veoma vaýnom segmentu dru-
gtvenih odnosa koji se stvaraju u poslednjih neko-
liko godina. S obzirom na to da je ugovor o osigu-
ranju dobro regulisan u nagem pravnom sistemu,
postavlja se pitanje svrsishodnosti, detaljnosti, me-
toda i kvalitativnih aspekata regulisanja ugovora i
eventualno drugih oblasti povezanih sa reosigura-
njem. Op9te je poznato da gradanski i trgovaèki za-
konici, ako reguligu ugovor o reosiguranju, onda to
ine na deklarativan i uop ten naèin, bez detaljnije
razrade materijalnih odredbi. Zbog toga u drugoj
po redu rubrici, moja malenkost daje analizu regu-
lisanja materijalnog prava reosiguranja u upored-
nom i nasem pravu i jedan od modela pravnog re-
gulisanja ugovora o reosiguranju u buduéem Gra-
danskom zakoniku Republike Srbije.
Revija za pravo osiguranja  Broj 1~2/2007

Osvrt na pravno regulisanje preuzimanja kva-
lifikovanog udela u dru9tvima za osiguranje u ju-
goistoénoj Evropi pruýa nam odredene informaci-
je iz nekolicine pravnih sistema osiguranja éija su
trýiíta, kao i zakonski propisi u datoj oblasti joý u
povoju. Koristedi sopstveno iskustvo, autori Mar-
kus Piuk i Daniel Damjanovid ukazuju na pojedina
pitanja u vezi sa nadzorom sektora osiguranja po-
vezanim sa preuzimanjem ili spajanjem, odnosno
sticanjem kvalifikovanog uèegéa u dru9tvu za osi-
guranje kroz prizmu investitora sa sedigtem u EU.
Prva polovina tekuée godine za Udruenje za
pravo osiguranja Srbije protekla je u znaku organi-
zacije i uceséa njegovih élanova na dva znacajna
dogadaja: okruglog stola o Nacrtu Zakona o obave-
znim osiguranjima u saobraéaju odranom poet-
kom februara i tradicionalnom, osmom Savetova-
nju Palid, odr anom sredinom aprila.
U ovom broju objavljujemo pitanja koja su
utvrdena kao okvirni osnovni predmet rasprave na
XIII sednici Upravnog odbora Udruenja odrýanoj
17. novembra 2006. povodom Nacrta Zakona o
obaveznom osiguranju u saobraéaju. Ona su for-
mulisana da obuhvate, s jedne strane, nova regenja
koja Nacrt sadr i, a s druge strane, da ukaýu na
ono 9to su bili razlozi, to jest ratio za njihovo uévr-
géenje u Nacrt, ali i predmet rasprave ovog skupa i
na taj naéin usmere diskusiju uéesnika u pravcu
preispitivanja ispravnosti i opravdanosti u Nacrtu
predlo2enih novih ili zadrýavanja postojeéih rege-
nja. Posle ovih pitanja u èasopisu objavljujemo iz-
vestan broj znaéajnijih autorizovanih diskusija
uèesnika na skupu kako bi upoznali struénu jav-
nost sa predlozima i komentarima pojedinih za-
konskih reenja.
Uéesnici Savetovanja Palid 2007, pravnici, eko-
nomisti, aktuari i drugi struénjaci u oblasti osigura-
nja, na osnovu objavljenih referata, saopgtenja i vo-
dene diskusije, na Savetovanju su usvojili i strué-
noj javnosti, drìavnim, strukovnim institucijama i
udru.enjima uputili izvestan broj poruka koje do-
nosimo u posebnoj rubrici. Nadamo se da ée prav-
niéko iskustvo i znanje sa univerziteta i drugih in-
stitucija okupljeno u Udru2enju za pravo osigura-
nja i saeto u porukama ovogodignjeg Savetovanja
doprineti poboljganju nagih postojeéih i buduéih
propisa.

Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most