About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2006 Ins. L. Rev. [i] (2006)

handle is hein.journals/euinslr5 and id is 1 raw text is: PREDGOVOR
NOVOM CIKLUSU
OBJAVLJIVANJA REVIJE

POSTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,
DAME I GOSPODO,
Upravni odbor Udruz.enja za pravo osiguranja
Srbije i Crne Gore je na svojoj sednici odr.anoj maja
ove godine, po isteku mandata prethodnog uredni-
ka gospode dr Jasne Pak, doneo odluku o imeno-
vanju dr Slobodana Jovanoviéa za novog glavnog i
odgovornog urednika. Takode, usled razlititih liénih
razloga,  izvestan  broj  prethodnih  ýlanova
Redakcionog odbora zamenjen je novim.
Juna meseca ove godine, navrýila se ýetvrta godi-
na uspe§nog izla2enja naýe Revije za pravo osiguranja.
Poýev od njenog pokretanja, Revija je te il1a ravnomer-
noj zastupljenosti referentnih lanaka naýih eminentnih
autora iz oblasti pravne i drugih nauka, kao i struýnjaka
iz prakse druýtava za osiguranje i reosiguranje, davala
osvrte na tekuée probleme u primeni zakona i sudsku
praksu, ali i pratila inostranu praksu osiguranja kroz rad
naýih saradnika i objavljivala domaée i strane propise, s
posebnim akcentom na direktive EU koje se tiýu
pravnog regulisanja osiguranja. Sudeéi po reakcijama
italaca, uverili smo se da je ovakvim svojim pristupom
Revija ispunila njihova oýekivanja i da je, pored dopri-
nosa boljem poznavanju osiguranja i informisanosti
&talaýke publike, uspela da zainteresuje i giru profesion-
alnu javnost koja ne pripada pravnoj teoriji i praksi
osiguranja.
Zahvaljujemo gospodi dr Jasni Pak na ogrom-
nom zalaganju na poslovima uredivanja Revije i
renomeu koji ona ima danas.
U narednom periodu redakcioni odbor ée nastavi-
ti da objavljuje lanke, osvrte i komentare domaéih
struýnjaka, ali ée uneti i izvestan broj tehnidkih i
sadriinskih novina. Intervencije ée se uglavnom odnosi-
ti na obogaéivanje sadr.inske koncepcije Revije, te
éemo izmedu ostalog, redovno objavljivati i €lanke
odabranih renomiranih stranih autora iz oblasti osigu-

ranja. U svetlu obnovljenog lanstva faåeg Udru.enja u
Medunarodnom udru2enju za pravo osiguranja
(AIDA), lanovi naýeg Udru2enja koji imaju elektronske
adrese nalaze se na listi slanja elektronskog biltena
AIDA, time su u moguénosti da prate uporednu pravnu
praksu i znaýajne dogadaje koje ono organizuje. U
skladu s aktivnostima radnih grupa AIDA koje se odvi-
jaju kroz odgovore na pojedine tematske upitnike ili
objavljivanje biltena, pri naýem Udru2enju je formiran
odreden broj radnih grupa s istim ciljem. Tako je naýa
radna grupa za reosiguranje preduzela aktivnosti na
davanju odgovora na neke od upitnika AIDA, koje
takode planiramo da objavimo u Reviji.
U ovom broju vesti iz sveta obuhvataju infor-
macije o osiguranju Svetskog (fudbalskog) kupa u
Nemaýkoj, fudbalera, odgovornosti vlasnika pasa,
.ivotnom mikroosiguranju u zemljama treéeg sveta
koje moýe biti interesantno i u naýoj zemlji i dr.
Posle donoýenja Zakona o osiguranju i njegov-
ih izmena iz jula meseca 2005, ovo ée biti godina
poýetka privatizacije naýih najveéih druýtava za osig-
uranje. Imajuéi u vidu da je nekolicina drugih
stranih druýtava za osiguranje veé prisutna u naýoj
zemlji, ostaje da se vidi da li ée konkurencija doneti
raznovrsnost ponude proizvoda osiguranja i veéu
sigurnost osiguranika u naplati ýteta.
Redakcija ponovo poziva svoje Zitaoce i druge
domaée i strane struýnjake da svojim prilozima
saraduju u Reviji i tako daju svoj doprinos njenol
aktuelnosti i kvalitetu. Revija nije tematski ograniýena,
te ée objavljivati i struýno kvalitetne priloge iz drugih
nautnih i struCnih oblasti koje su deo ili su povezane s
industrijom osigurana, kao ýto su ekonomija osigu-
ranja, aktuarstvo, prevencija rizika, banka-osiguranje
itd. Prilog autora treba da ima oko deset stranica lati-
niýnog teksta (Times New Roman 12dpi), proreda 1 i
da ima rezime do polovine stranice preveden na
engleski jezik. Prilozi se dostavljaju na mejl glavnog i
odgovornog urednika.
Dr Slobodan Jovanovié
Glavni i odgovorni urednik

Revija za pravo osiguranja + Broj 1-2/2006

Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most