About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2005 Ins. L. Rev. 1 (2005)

handle is hein.journals/euinslr4 and id is 1 raw text is: REÉ PREDSEDNIKA UDRU±ENJA
ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
I CRNE GORE
Potovane i drage kolegnice i kolege
D1),volit mi Ja ;a kratko vau patiu zadrflm
a jednom vainom dogadaju za ne liUdrutene
Slobodno mnogu reéi, dogadaiu koji N zavdetak
jedne tke i uglavnom uspetne etape u  istorp
Udrui2ena.
Dogadaj se odigrao ia PaIi&t, u okviru raa
godinjg savcuvanja Udruleuja. Tada ju iiriaia
16. apriL 2005. gudlinv redovna gtHdina Skuptna
uaecg I. hrnøcnja, Ona jc bila isrovrme-no i irurna
Skup.ina, s u bairom da je ti vremc odriavanja og
savetovauja isrekao drugi érvorogodikiji mandar
predhedniku, porpredcdniku, sekreraru, upravnom
i nadornom odboru Udruienja. Od aprila 1997.
godine do aprila 2005. godme, uz manie izinene i
sastavu upraviog : nadzonog odbora, jedna grpa
nAih k  3e a da j oa apsolutini voloterski
nan., nac I lru?.æiiw.
Na (clu tu grupc enizijasra, u Iunkctlj
predsednika ovomn dugom periodu, bio je nama,
po svooj naÉnoj afirmaciji ra poudruiýu prava osig-
urauja, dobro. raCuie, ope poznan pravniCkoj
pavnosu, profesor dr Predrag Su1el;4.
Oil se privauo Ja rukovod radorn Udruteuja
ii runuku ka w w: b ca seC p Ltuy o zatrla uiegova
aktivucist. Pidse&ua radi, ru i bio perod u kmnie
jv bio  Tkv.n ras pad %uiiI Juolvj,'safei
cd gcsr republika i u kojoj ,i najve Ilruin-r ilu
Saver (republitkih> udrrih'nja r a pravo <Nig;iranjia
(Jiigosla» ije>. I)akle, logiCn i puvi rdesuual|i
,adaiak koi jc ka prudseduik ldruieuja prof.
Sulejol tnau Ja ivr1 bio te da spiovede statusnu
rcurgalizaLiu lidu2 enja. l ako Ja ono ui svojsrVU
pravwmýug stedlicuika poinmetitug Sav eza udruienja
prcivme i nasa. vi krnrtiotuurerti rat Saveza i ti
oovoj driavi Jugosbnvip. U tone s.c tispelo nae
transformisao UdruLejc it, kao raniju udanijna i
priznara nacionatna sckcja  Medunarodnog
udruhia ta pravo oIiguarIa (IDA>. sa dva
nationala i rrý rfrai1 , T tý kuih je jdan '-a isan upra
vo prof  ukj é, ucsrvnalo oa X-um kr'grusu
ovog medunarodnog udruleoja u Maraki, ma ja
1998, godine. U vteute ujegovog mandaa posao oa
sratflT i Iramsbrnuli :j ios jednom obav[ien rad;
Revipa za p:ravo osiguraujia 4+ Bruj 1/2005

I rganIovaja nag UdruŽen}a ko pravnri ) spic i-
jalizovane asociiaciie oa nvou Iiizavne zaIeduice
Republike Srbije i Republike Urne t.ore_ Ai to je
b[io aimo pu&taký nap :ra k ruafirmal iiI Idru*crjs.
Bilo je nuOgo drugh zadaraka s osnovnm ciljem Ja
ono oihi i njegov rad utmi plodotvornim.
7ahvaluju(i prf. Sulnji&u vCiua rih ,ada ka
ie o0varena. Osde Cu poienun sanoajva2oii
medua osruarenim insrfrucionalizovan je i poseac jr
prc:prunartljiv rad Iidru2eanja oa naué2nnm i striILn(IT
poluti odriavanem od 2UO. godine  u kontinuireru
goJignjih aprilskih saverovanja oa Paiéu Zarim je
usnova i aiurno se uzdaie glasi o Ud nienla
sopas Re ija ra pravo osiguranja', &  ime se
citppoZ5cto ud 2002. gudnine. tispu sus ijane stu ratomt
pokidane vza s kolegma i birmvih repUblika SURt
To je osrvareno preko njihtwug uC:Séa oa suuvw.
juna Udrul.ema u prilozima ti Casopisu. PoveCan te
brojuka  i  aveovanja i aurora priloga o
mispisu i sn unicitma referata ø~ na.mh saverovauja.
U radt Udruena akivno su ukijueni afirmisani
ekonumisri, aktari i drugi struC.njaci. (Xrvaryna je
bimka saradja i strukovmm pravnitkmm udruenji
ma, urTI niem i delaosri osiguraua i véinom
drudtava za u igurauje. O)ezhedivm jt redi:nio
pliv nutno porebnh sredtava ra odava;me save-
rovaMja i izdavanfr Casopisa. Odbijuni sti '111amni
napadi izvesnh insUtucnma da se mnargmna|zuie
UdrLAenie, alt i onih koji u pokuTAavai Ja oa
nAwpmnercni nagin prsvOle LaMJpis i tfi pISUUiU
niegov aiZdavaci i dr
Danas k, velikimn tduh ir .atrsåijujuéi pl.tesoru
Prdau tmtu,, to i pon osom mogu Ja istaknem,
_dMucnje ra pravu iJsiguranja Srbijc i (nti (u rc
u 1o ti red i zau zima visoko rangiraun mcsro mcdi
npecia]izuvanim srrukovni pravnMZnm orgatmaci
jama i; Republici Srhmji i Republici (rruu (;uri. 11
ine Cianova uovog upravnog i nadornog odbora i
osralih 1anova Uidruhja, prl Suicjié, kuji ui i
dalte ostao dian na eg u!pravnaog odbora, irratavam
oa ovaj naCint zahvalnosr ra njcgus doprimis. COvttm
prilikum kaa iirø.avmu ovu rabsalnost, uveren
.am Ja mie notemo Ja se otrgnemo od secanja oa
naSe zasluzoe prethodne predsudniku UdruYnia,
profesora \i4islava llrajkoviéa, prt 4estra B ihiaat
Blagupux tJ a i prufesora Viadimira .jovanoviéa,
Vred rednik UdnOænm ix
I'nif drJolvan .Slarrnw

Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most