2014 Eur. Ins. L. Rev. 75 (2014)
Activities of the Association and Insurance Companies - English

handle is hein.journals/euinslr2014 and id is 75 raw text is: 

1/2014


Prof. dr Jovan SLAVNIC


         Rec pocasnog predsednika AIDA SERBIA
         povodom objavljivanja 11. toma zbornika
              ,,Istorija osiguranja Austrije


  PoAtovani uesnici skupa,

  Pred nama je XI-ti tom Istorije osiguranja Austrije
(u daljem tekstu: IOA), knjige prof. Volfganga Rorba-
ha, objavljene krajem oktobra 2013. godine. On je au-
tor glavnine priloga i glavni je redaktor ostalih priloga.
Premda ovaj tom nije i najobimniji, ima 1200 strana
(praktino je obima enciklopedije). Danas, u vreme
kada je svaki mladi ęovek koji pripada zapadnoj kulturi,
pod uticajem modernih elektronskih medija vaspitan
na poluminutnom obrascu painje, a imajudi u vidu da
smo i mi odrasli prihvatili ovaj obazac i injenicu da
smo se ved navikli na knjige u sve sitnijim fragmenitima
i kada se i knjige klasika objavljuju u pojednostavlje-
nom, saietom obliku, IOA po broju tomova i njihovom
obimu, bez sumnje, je neobina pojava.
  Ovim tomom prof. Rorbah beleći znaajan jubilej
jer njime zaokruiuje Uetvrt veka rada na istraivanju
u oblasti istorije osiguranja Austrije. Ispitujudi
medunarodne veze austrijskog osiguranja, naroito u
ovom tomu, on osvetljava i istoriju osiguranja u zemalja
sa kojima je Austrija imala privredne veze. Stoga, osi-
guranje u Srbiji, kao i tekstovi flanaka i eseja srpskih
autora imaju dominantno mesto. To nam svima u Srbiji
laska i predmet je naAe blagodarnosti prof. Rorbahu.
  Prema svom sadriaju knjiga je raznolika i Ćarolika.
Prvi deo je oznaUen kao opAti jer se odnosi na teoriju i
praksu osiguranja. U tom delu knjige nalazimo brojne
flanke austrijskih i srpskih autora u kojima se obraduje
Airoki spektar savremenih tema, poglavito iz ekonomije
i prava osiguranja. U njemu se nalaze flanci i onih srps-
kih autora koji prvi put piAu na teme iz oblasti osigu-
ranja i nepoznati su u strufnoj i nauęnoj javnosti osigu-
ranja u Srbiji. To je dobro i pohvalno, budui da je prof.
Rorbah dao Ćansu ovim autorima da se oprobaju i do-
biju referencu u jednoj knjizi koja pripada nemaćkom
jezikom podruęju. Objavljeni radovi, medutim, nisu
proli nezavisnu spoljnu recenziju kvaliteta i orginalno-
sti. Ipak, prof. Rorbah ih objavljuje bez ovih recenzija
ponesen zanosom onog dela njegovog srpskog duhov-
nog bia da je sve ono Ato su srpski autori, koje smatra


svojim prijateljima napisali - nauka i da zasluiuju da se
objave u IOA.
  U drugom delu su objavljeni tekstovi istorijskog
karaktera u esejistikom maniru, takode, uglavnom
napisani od austrijskih i srpskih autora, u kojima se
istraiuje nastanak i razvoj brojnih austrijskih druĆtava
za osiguranje i drugih austrijskih i srpskih institucija u
osiguranju, ali i u obrazovanju i nauci, sa naglaskom na
one sa kojima tesno saraduje prof. Rorbah.
  Tredi deo tematski obuhvata saietu opAtu istoriju i
istoriju osiguranja Austrije, od antifkih pretea i mo-
dernog premijskog osiguranja u svetu i Austriji do iza-
zova pred kojima se ono nalazi u XXI veku. Ovaj deo u
svemu ima osobine dobrog kratkog i preglednog opAteg
udibenika istorije osiguranja.
  Cetvrti deo je biografskog karaktera. Napisao ga je
dr Gerhard Dikinger. U njemu ovaj austrijski autor,
pripisujudi prof. Rorbahu znaaj za austrijsku istoriju
osiguranja i austrijsku nauku osiguranja koju je imao
Mocart u muzici, opisuje rad i rezultate rada prof. Ror-
baha kroz decenije pregalaAtva u osiguranju, opisuje
linosti koje su uticale na njegov rad, linosti na koje
je on uticao, daje pregled tomova IOA, posebno V-og.
Jedan obimniji deo posveden je porodienom stablu
porodice Rorbah, sa aspekta delovanja njenih flanova
u brani osiguranja.
  U petom delu je data bibliografija radova i autora ra-
dova koji su objavljeni u deset tomova IOA. Cini mi se
da je bibliografija nala mesto u XI-tom tomu IOA po
uzoru na bibliografiju koju smo mi u Udruzenju za pra-
vo osiguranja Srbije sastavili i ukljuili u kradu istoriju
naeg Udruienja, objavljenu na poUetku 2013. godine u
knjizi ,,Pola veka Udruienja za pravo osiguranja Srbi-
je, Miji je prof. Rorbah aktivan lan, kao i ffan redakcije
asopisa Udruienja, Evropske revije za pravo osigura-
nja, i jedan medu najplodnijim piscima radova koji se
objavljuju u ovom asopisu i zbornicima radova koje
Udruienje objavljuje. Bibliografija ima posebno mesto
u ovom tomu iz sasvim opravdanih i pragmatięnih ra-
zloga. Ukljuęivanjem bibliografije u XI-ti tom, Ato je bio
veliki posao, prof. Rorbah je izvrAio dobru pripremu da

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?