About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

3 Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 1 (1987)

handle is hein.journals/dokuz3 and id is 1 raw text is: 
PROF. DR. KUDRET AYITER'IN ARDINDAN*


  Ankara Universitesi Hukuk Fakhltesi Roma Hukuku kirsiisiine
asistan olarak atandigim 1961 ylindan, kendi istegiyle emekliye
ayrildigi 1982 ylhna kadar birlikte §all§tlgim degerli hocam Prof.
Dr. Kudret Ayiter, 18 Nisan 1986 giinti aramizdan ayrilmi§ bulu-
nuyor. Her sevgili varhgin kaybi biiyiik aci verir ki. iye; ancak sbz-
konusu olan degerli bir bilim adaminin kaybi ise, yarattigi aci ve
bo§luk, onu taniyan ki§ileri a~ar ve bilim dinyasini kapsayan boyut-
lar kazanir.
   Ger§ekten Prof. Dr. Kudret Ayiter, §ok y6nlfi ki§iligi, i sttin
gai§ma giicii, Tiirkiye'deki Roma Hukuku Ogretimine getirdigi
yenilik ve uluslararasi bilim  evrelerinde kazandii sayginlik ile
ardinda kolayca doldurulamiyacak bir bo§luk birakmi§tlr.
   Ayiter, 1955 yilinda yurtdl§indan d6nii§iinde gen§ bir doqent
olarak y6netimini iistlendigi Roma Hukuku Anabilim Dali'nin faa-
liyetlerini, emekli oldugu 1982 yilina kadar her y6nden ba§arilh bir
bi~imde yUrutmui§tur. Bilimsel faaliyetlerinin yarnsira Prof. Ayiter,
tniversitede bulundugu sure iqinde, komisyon ba§kaniklari, Fakuil-
te y6netim kurulu iiyeli'i, senatbrltik ve Dekanlik gibi e§itli g6rev-
lerde hizmet yapml§tir.
   Ayiter, sadece dersleri biiyfik begeni ve ilgiyle dinlenen bir
 tUniversite hocasi de'ildi. Ba~kani oldugu Anabilim Dali'nda Ayiter,
 §agda§ Bati Hukuk Dii§iincesinin temelini olu§turacak bi~imde,
 Roma Hukukunu 6gretim y6ntemini yerle§tirerek, bu alanda yeni
 bir gelenek ba~latmi§tir. Kadilar Okulu'nda 6gretilen, daha sonra
 Istanbul Dariilfiinunu'nda ve onun ardindan da Istanbul Univer-
 sitesi Hukuk Fakfiltesi'nde tarihi bir yakla§lmla okutulan Roma
 Hukukunun, dogmatik bir temele dayandirilarak 6gretilmesinde
 Ayiter'in katkisi biiyfik olmu~tur.

  * Prof. Dr. Ozcan, KARADENIZ - QELEBICAN, Ankara tUniversitesi Hukuk
Fakiltesi Roma Hukuku Anabilim Dah Ba~kani

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most