About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

25 Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 321 (2023)
A New Step for Sustainability: Towards a Global Pact for the Environment - an Examination in Terms of Environmental Procedural Rights

handle is hein.journals/dokuz25 and id is 334 raw text is: Surdurflebilirliklgin Yeni BirAdm: Qevre Iin KureselAntlayma'ya Dogru ... 321     SLRDLRLLEBILIRLIK ICIN YENI BIR ADIM:
    CEVRE ICIN KLRESEL ANTLA$MA'YA DOGRU
      -CEVRESEL USULI HAKLAR OZELINDE
           BIR DEGERLENDIRME-

             (Aratirma  Makalesi)

         DOI: https://doi.org/10.33717/deuhfd.1276293

                       Ars. Gor. Pinar YAGCI*'**


   Oz
   Kuresel ik/im krizinin etkilerinin her gun daha fazla hissedilmesi netice-
sinde, ulusal ve uluslararasi alanda bu konuda hukuki duzenleme yapmanin ve
harekete geymenin onemi artmaktadir. Bu kapsamda uluslararasi bir uzmanlar
grubu tarafindan 1972 tarihli Stockholm Bildirisinden bu yana ed/ni/en kaza-
nimlara tek bir kapsayici metinde yer verecek bir uluslararasi antlayma taslagi
olarak Qevre Jyin Kuresel Antlayma hazirlanmgtir ve Birleymi Milletler nez-
dinde uzerinde galipmaktadir. Soz konusu antlayma taslaginin uy maddesinde
yevresel usuli haklara ayrica yer verilmitir. Bu haklar yevresel bilgiye eri/im,
halkin katilimi ve yargiya eri/im hakkidir. Qevresel usu/h haklar hem uluslar-
arasi soft law belgelerde hem de bolgesel antlaymalarda yevrenin korunmasi
ign onemli aray/ar olarak kabul edilmektedir. 2015 yi/nda kabul edilen
Birleymi Milletler Surdurulebilir Kalkinma Ama/arinda da Amay  16 agikya
yevresel usuli haklari kabul etmektedir. Bu haklar surdurulebilir kalkinmanin
hem yevresel hem de sosyal boyutuna ilikin gereklilikleri yerine getirmek
agisndan vazgeilmez niteliktedir. Bu bakimdan kiresel nitelikte kapsayici bir
antlayma taslaginda bu haklara yer verilmesi haklarin uluslararasi duzeyde  Dokuz Eyltl Dniversitesi Hukuk Fakiltesi, Idare Hukuku Anabilim Dah, Izmir
  (pinaroztaban@hotmail.com) ORCID: 0000-0002-9201-1270 (Geli$ Tarihi: 21.11.2022-
  Kabul Tarihi: 14.02.2023) Yazar, eserinin Derginize ait bilimsel etik ilkelere uygun
  oldugunu taahhut eder.
  Bu makale, Dokuz Eyltil Universitesi Lisanstisti Egitim ve Ogretim YCnetmeligi'nin
  Doktora tezinin sonuglandinlmasi bahkh 23. maddesinin 7. fikrasi geregince doktora
  mezuniyet $arti olan ...tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslar-
  arasi hakemli dergilerde yayimlannu$ veya yayimlanmak uzere kesin kabul edilmii
  olmasi... kogulunun saglanmasi igin hazirlannutir.


Dokuz Eylul Oniversitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt: 25, Sayi: 1, 2023, s. 321-369

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most