About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2 Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi IX (1981)

handle is hein.journals/dokuz2 and id is 1 raw text is: 

Profes6r Muhittin ALAM


    Profbs6r Alam, her nekadar Ktitahya dogumlu ise de, k6ki Iz-
mir'de olan bir ailenin mensubudur. Kendisi bu bakimdan Lzmir'li
sayllir ve kendisini taniyanlar da Profbsr Alam'i Izmir'li bilirler.
Prof6sdr Alamla tanimamiz 1945 yihndadir.

    Izmir'in, daha'dogrusu bUttin Egenin ilk yfiksek 6grenim kurumu
1943'de a9lan Izmir Y~ksek Ekonomi ve Ticaret Okuludur. Ege (Jni-
versitesinin 1955 yilnda kurulu~undan on iki yil 6nce, Egenin yUk-
sek bgrenim ihtiyacini bu okul kar~ilami tir. Izmir Yuksek Ekono-
mi ve Ticaret Okulu ders programinda, Ticaret Hukukuna ikinci si-
nifta yer verilmi~ti. 1943'de ba~layan birinci smiftan sonra, ikinci
smif 1944'de agildi, Ticaret Hukuku dersi ile ben g6revlendirildim.
I* Hukuku, okulun dqncfl sinifinda idi. Profes6r Alam, 1945'de ara-
miza katildi, 1945'den bu yana birlikte olduk.

    Izmir YIksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun ilk yillardaki 6gre-
tim kadrosunun olu~umu ilginQti. Aramizda uzun yllarmi epgitim
camiasmda gegirenler yaninda, meslege ilk adimlarmi atanlar, egi-
tim diinyasini bu okulda taniyanlar da vardi. Profes6r Alam, ilging,
ki~iliki ile bu iki gurubun diinda kalyor ve bu her iki gurubu yak-
la~tiran, kayna~tlran aralarinda gergek ahengi saglayan davram-
lan ile her iki gurubu da kendisine baklayabiliyordu.

    izmirdeki Amerikan Kolejini bitirip, 1931 de kaydoldugu Istan-
bul Hukuk Faktiltesinde hukuk 6renimini siirdiiriirken, 1933 yilm-
da Izmir Erkek Lisesinde tngilizce 6gretebilmenin hazzini o giinden
bu yana tatmti. Hukuk Fakiiltesinden mezun olduktan sonra, kisa
sure adliye mesleginde gali*masini muiteakkip, askerlik 6devini ye-
dek subay olarak tamamlami  ve o siralarda toplumun daha dikka-
tini gekmemil, 6nemi kavranmami4 I* Kanunu ile ilgilenmi*, 1937 de
i* miifetti~i olarak g6reve ba~lamil, daha sonra Izmir B61ge Iktisat
Mudurluiine atanarak sanayi kesimini tanlml* ve bu ilgisi Ege
B61gesi Sanayi Odasi Sekreterlipine kendisini g6tiirmiitdi. Ancak,
bu g6revleri egitim gallimalarml etkilemiyor bil'akis 6krencilerine

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most