About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

1 Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 1 (1980)

handle is hein.journals/dokuz1 and id is 1 raw text is: 
EGE UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI

           Prof. Muhittin Alam
           E.Y. Hukuk Fakfiltesi Dekani


  Tiirkiye blilerine g6re btiyiik bir bblge Uiniversitesi olan Ege Vniver-
sitesini, yapisi iqinde bir hukuk fakiiltesinin bulunmasi bir ihtiyaq, bulun-
maylpl bir eksikliktir. Bu ihtiyaq tVniversitenir kurulu~undan ba~layarak
sezilmi§, ancak fakiilte 22 yil sonra kurulabilmi~tir. Her ne kadar 1955
ylinda qikarilan 6595 saylih <<Ege (Yniversitesinin Kurulu~u Hakkinda
Kanunrtn gerek~esinde, idiniversite birimleri arasinda bir hukuk fakuil-
tesinin yer almasi 6ng6rtilmUi ise de, amaq qabuk gerekletirilememi~tir.
Bunun sebeplerini ve her sebebin gecikmeye olan etkisini uzun boylu
tahlilde yarar g6rmuiyoruz. Sebepler arasinda zaman zaman politik hava-
nair elveri~li olmayipi, 1968 yll 6.renci olaylarinin daha qok sosyal bilirnler
fakijltelerinden kaynaklanrmakta olduku kaygisi, Devlet Plarilama Te§-
kilatinin hukuk~u ihtiyacinin Ankara ve istaribul Fakiiltelerince karpllan-
makta olduku zehabi sayilabilir. Biittin karpi koymalara ragmen, Ege (Yni-
versitesi yapisi iqinde hukuk fakiltesi ihtiyaci artan bir 6zlemle duyulmaga
devam etmi~tir. Rahmetli Rektbr Prof. Dr. Mustafa Ulubz, Ord. Prof.
Dr. Ernst Hir§, Prof. Dr. Kudret Ayiter ve Prof. Dr.,Mahmut Birsel hoca-


          ANLA TIM DUZENI

Giri§: (Fakiltenin kisa kuruluy tarihpesi)

1. O1retim kadrosu
2. Btfe
3. Idar kadro
4. Bina durumu
5. Ara;-gere; ve malzeme
6. Katiphane ve kitap konusu
7. r6netmelik ve o relime verilecek yon
8. Bagh kurulullarimiz
  Son s z -

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most