34 De Jure [i] (2001)

handle is hein.journals/dejur34 and id is 1 raw text is:                DE JURE

JAARGANG 34             2001             VOLUME 1

INHOUDSOPGAWE                         CONTENTS


Artikels/Articles
The Comparative Method in Action - Aspects of the Law of Cession (part 2)
 b y S u sa n  S c o tt .....................................................................................................
Die Samestelling van die Regbank in die Hoer Howe in die Lig van die
 Strewe om dit Meer Verteenwoordigend van die Gemeenskap te Maak
 d e u r S S N e l ........................................................................................................... 2 9
Judicial Notice in the South African Law of Evidence by CRM Dlamini ...........      49
Myth, Religion and the Rule of Law in the pre-colonial Eastern Cape
 b y R B  M q ek e ................................................................................................ ....... 8 7
The Namibian Prison Service and the Constitution: Lessons and Experiences
  1990-2000 by Sufian H Bukurura and John W    Nyoka ................................... 96
The Comprehensibility and Accessibility of South Africa's Bill of Rights: An
  Em pirical Study by AG Nienaber ....................................................................... 113

Aantekeninge/Notes
Intieme Menslike Verhoudinge, Seksuele Misbruik van 'n Kind en 'n
  Eggenote en die Strafregtelike Effek van 'n Lang Tydsverloop Tussen
  Misdaadpleging en Aanmelding deur JMT Labuschagne ................................  136
 International Communications Made Expensive: Monopoly in South Africa
  by A n n a G ran ov a ................................................................................................ 14 1
 Onlangse Regspraak ten opsigte van die Toestemmingsvoorskrifte
  ingevolge Artikel 15 van die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 deur
  L N eil van Sch alkw yk ......................................................................................... 147
Verwere by die Actio de Pauperie deur C Louw ................................................... 159
Recent Developments Relating to Automatic Review Proceedings in the
  Land Claim s Court by JM  Pienaar ...................................................................... 162
 Die Inbringverpligting - Bestaan dit Nog? deur MC Schoeman-Malan .............     171
 Die Aanspreeklikheid van die Geneesheer vir die Nalatige Toediening van
  Geneesmiddels en Verdowingsmiddels deur PA Carstens .............................   180

Onlangse regspraak/Recent case law
Hoge Raad 19 Mei 2000 NJ 2000 545 deur A van der Linde ..............................  185
Masters v Thain tla Inhaca Safaris 2000 1 SA 467 (W) by Ntusi Mbodla ..........     189
M v The Senior Public Prosecutor, Randburg case No 3284/00 (W)
  by Julia Sloth -N ielsen ......................................................................................... 194
 The Cape Metropolitan Council v Noel Raymond Graham case No 157/99
  (C ) by Joh an Scott ................................................................................................ 19 8
 Ex parte Critchfield 1999 3 SA 132 (W); Denston v Denston saakno 287/00
  (O K) deur L Neil van Schalkw yk ........................................................................ 203
 SF v MD 751 A2s 9 (Md App 2000) deur JMT Labuschagne ...............................  210
 Absa Bank Ltd v Bond Equipment (Pretoria) (Pty) Ltd [2001] 1 All SA 1 (A) deur
  C J N a g e l ................................................................................................................ 2 14

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?