30 De Jure i (1997)

handle is hein.journals/dejur30 and id is 1 raw text is:                DE JURE

JAARGANG 30             1997

INHOUDSOPGAWE                         CONTENTS

Personalia
C h ief Justice Ism ail M ah om ed ............................................................................... iii

Artikels/Articles
Extended Medical Training and the Constitution: Balancing Civil and Politi-
 cal Rights and Socio-economic Rights by CH Heyns ...................................... I
The Role of the Law in Post-Traumatised Societies: Addressing Gross Hu-
  man Rights Violations in Rwanda by Frans Viljoen ...................................... 18
Die Aanspreeklikheidgrondslag vir Skuldige Wanvoorstelling: 'n Kursoriese
 Gemeenregtelike Terugblik (Deel 1) deur DJ L6tz .......................................... 29
Enkele Aspekte Betreffende Artikel 247 van die Tussentydse Grondwet 200
 van 1993 en die Aanvaarding van die Nuwe Suid-Afrikaanse Skolewet 84
 van 1996 deur PJ V isser .................................................................................... 4 1
Die Onderskeid tussen Strafbedinge en ander Bedinge wat by Kontrakbreuk
 ter Sprake kan Kom deur Juanita Jam neck .................................................... 52
An Alternative View of Sections 13 and 14 of the Share Blocks Control Act
  1980 by M C W ood-Bodley ................................................................................ 63
Die Ontwikkeling van die Leerstuk van Vernietigbare Regshandelinge in die
  Engelse Insolvensiereg (Deel 1) deur A Boraine ...................... .................. 75
Current Research on Lobolo by means of a Questionnaire (Part 1) by MW
 Prinsloo, GJ van Niekerk and LP Vorster ....................................................... 98
Die Begrip Godsdiens in Godsdiensvryheid: 'n Bewussynsantropologiese
  Ekskursie na die Evolusiekern van die Reg deurJMT Labuschagne ............. 118

Aantekeninge/Notes
Enkele gedagtes oor die Moontlike Invloed van die Fundamentele Reg op
 Lew e in die Deliktereg deur PJ Visser .............................................................. 135
Die Aanwending van Background Circumstances en Surrounding Cir-
 cumstances by die Uitleg van Kontrakte deurJM Otto ............................... 144
Die Posisie van Minderheidsvakbonde onder die Wet op Arbeidsverhou-
 dinge 66 van 1995: Is Hulle Dae Getel? deur C Kruger en BPS van Eck ....... 152
Aanspreeklikheidsgrondslag vir Skuldlose Wanvoorstelling: Die Koopkon-
 trak, Ou Koeie en Ander Gediertes uit die Sloot deur DJ L6tz ....................... 159
Aanhouding voor Verhoor, Onregmatige Regspraak en Deliktuele Aan-
 spreeklikheid van die Staat vir Vryheidsontneming deur JMT Labus-
 chagne ........ ................................................    164

Onlangse regspraak/Recent case law
Gibson v Berkowitz 1996 4 SA 1029 (W ) deur PJ Visser .................................... 169
Bundesverfassungsgericht Beschl v 6/411995 NJW 1995 3048 deur JMT La-
 b u s c h a g n e ............................................................................ .............................. 1 7 4
Olivier v National Manganese Mines (Edms) Bpk 1996 1 SA 669 (T) deur PJ
 B a d e n h o rst .......................................................................................................... 1 7 8
CC (A Minor) v Director of Public Prosecutions [1996] 1 Cr App R 375 (QB)
 deu rJM T Lab usch agn e ..................................................................................... 184

Boekbespreking/Book review
J Remmelinck D Hazewinkel-Suringa's Inleiding tot de Studie van het Neder-
 landse Strafrecht deur JM T Labuschagne ......................................................... 188

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?