28 De Jure i (1995)

handle is hein.journals/dejur28 and id is 1 raw text is: 

               DE JURE

JAARGANG 28             1995

INHOUDSOPGAWE                         CONTENTS

Personalia
Judge A rth u r C h askalso n ....................................................................................... . i. i

Artikels/Articles
Nalatige Wanvoorstelling: 'n Skadevergoedingsaksie gesien deur 'n Positief-
 regtelike Bril (Deel 1) deur DJ Lotz ................................................................. I
Kritiese Vrae oor die Leerstuk van Subjektiewe Regte in die Suid-Afrikaanse
 Regsleer deur AJ van der W alt ......................................................................... 43
The Classification of Life Insurance Contracts (Part 2) by Peter Havenga .......   61
Die Vasstelling van 'n Magskonsentrasiebegrip ter Identifisering van
 Moontlike Mededingingsbelemmerende Strukture (Deel 2) deur Herman
 B o s m a n  ................................................................................................................ 7 6
Die Praktiese Implikasies van die Verbod op die Pactum Successorium met
 betrekking tot Vennootskapsooreenkomste deur C Rautenbach ................     98
The Sui Generis Protection of Semiconductor Chips (Part 2) by Tana Pisto-
 r iu s ....................................................................................................................... 1 1 3
Comparative Tendencies in Ancient Greek Legal Thought by TP van
 R e e n e n  ................................................................................................................. 1 4 2
The Silence of the Lambs: The Interim Constitution and the Privilege
 against Self-incrim ination by Michael P Katz ................................................. 153

Aantekeninge/Notes
Die Regsplig by 'n Late en die Veroorsaking van Suiwer Ekonomiese Ver-
 lies: Beleidsoorwegings gee die Deurslag deur Johan Scott ........................... 158
Castell v De Greef and the Doctrine on Informed Consent: Medical Pater-
 nalism ousted in Favour of Patient Autonomy by FFW van Oosten ........      164
Onderhandelingsdokument met die Oog op 'n Nuwe Wet op Arbeidsver-
 houdinge: Bekendstelling en Kommentaar oor Enkele Aspekte deur BPS
 v a n  E c k  ................................................................................................................. 1 7 9
Die App~lhof en Interne Dissiplinire App~lle deur SR van Jaarsveld ..............  195
Die Bestaansreg van 'n Verjaringstydperk vir Persoonlike Serwitute ten
 gunste van Regspersone in die Suid-Afrikaanse Reg deur Albert Botha ......    201
Wysiging van Onderhoudsbevele: Hooggeregshof en Onderhoudshof deur
 L N eil v an Sch alkw y k ........................................................................................ 2 04
United Nations Human Rights Instruments in Africa by Christof Heyns .........    210

Onlangse regspraak/Recent case law
KwaMashu Bakery Ltd v Standard Bank of South Africa Ltd 1995 1 SA 377
 (D ) b y C J N ag e l ..................................................................................................... 2 17
Case of Otto-Preminger Institut v Austria (1111993/406/485) Uudgement of
 the European Court of Human Rights] by Kobus van Rooyen ......................  229
Administrateur, Transvaal v Van der Merwe 1994 4 SA 347 (A) deur Johan
 S c o tt ...................................................................................................................... 2 3 4
Hoge Raad 22 Feb 1994, NJ 1994, 379 deur JMT Labuschagne ......................... 241
S v Shangase en 'n Ander 1994 2 SASV 653 (D) deur DJL Kotze ........................ 244

Boekbespreking/Book review
Frans Rautenbach Labour Litigation: A Practical Guide to Procedure and
 Tactics deur SR van Jaarsveld ........................................................................... 247

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?