26 De Jure i (1993)

handle is hein.journals/dejur26 and id is 1 raw text is: 

                DE JURE

JAARGANG 26             1993              VOLUME I

              INHOUDSOPGAWE

Personalia
R eg ter-p resid en t C F E lo ff ............................................................................... iii
Artikels
Dogmatiese Probleme rakende die Rol van Onstoflike Sake in die Sakereg
 d eu r D u a rd K ley n ....................................................................................... I
 n Oorsig van die Herkoms van die Private Maatskappy en die Huidige Posisie
 in Enkele Regstelsels deur JJ Henning en MS Wandrag ............................. 14
Eigendom Morgen: Nuwe Ontwikkelings in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse
 Eiendom sreg deur IJ Kroeze ...................................................................... 42
Regspolitieke en Beleidsoorwegings by die Daarstelling van Nuwe Verbruikers-
 kredietwetgewing (Deel 2) deur JM Otto .............................. .. 59
Verhandelbare Dokumente: Die Verrykingsaanspraak van die Betrokkene Bank
 d eu r D J Joub ert ................................................................................. . . ....... 76
Die Werknemerskap van die Besturende Direkteur deur JI du Plessis ........... 84
The Origins of Natural Law in Greek Legal Thought by DH van Zyl .............. 100
The Power of the Court to Compel any Person to Submit to Identification Tests
 in Paternity Disputes: The Unquestionable Need for a Rule by Divya Singh 115
DeYnjuri~ring van Verlowingsbreuk: Opmerkinge oor die Morele Dimensie van
 Deliktuele Aanspreeklikheid deur JMT Labuschagne ................................... 126
Aantekeninge
Die Grense van Geheimhouding ten opsigte van VIGS deur Christa van Wyk   140
Weer eens Probleme rakende die Bestuur van 'n Ontwikkelingskema ingevolge
 die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone 65 van 1988
 d eu r A  B o ra in e ............................................................................................ 15 2
Die Sesde Televisie-beslissing van die Bundesverfassungsgericht
 deur JC W van R ooyen ................................................................................ 16 7
Regspluralisme en Huweliksduplikasie in Suid-Afrika deur JMT Labuschagne  171
Menseregte en die Arbeidsregtelike Reg op Regsverteenwoordiging
 deur SR van Jaarsveld .............................................................................. .. 176
Onlangse Regspraak
Sonap Petroleum (SA) (Pty) Ltd v Pappadogianis 1992 3 SA 234 (A) deur NJ Grov6 180
Chief Molotlegi and Another v President of Bophuthatswana and Another 1992
 2 SA 480 (BA); Matanzima v Holomisa NO and Another 1992 3 SA 876 (Tk)
 deur W du Plessis en N O livier .................................................................. 185
Bielovich v The Master 1992 4 SA 736 (N) deur MC Schoeman .................... 191
Bielovich v The Master 1992 4 SA 736 (N) deur J Pienaar ............................ 195
Webster v Webster 1992 3 SA 729 (OK) deur L Neil van Schalkwyk ............ 201
Kim Schmidt v Administrator of the Transvaal (Unreported Case No 7937/92
 (W )) by Fran s V iljoen .................................................................................. 2 0 7
S v Gqalowe 1992 2 SASV 172 (OK) deur JMT Labuschagne ......................... 211
Honey v Honey 1992 3 SA 609 (W) deur L Neil van Schalkwyk ................... 215
Boekbesprekings
AT Trollip en SC Gon Power, Law & Procedure: A Contemporary Guide to Industrial
 R elations deur B PS van Eck ........................................................................ 222
Labour Legislation Services deur BPS van Eck ................................................ 224
AT Trollip Alternative Dispute Resolution in a Contemporary South African Context
 deur L N eil van Schalkw yk ......................................................................... 224
C Hoexter Supplement to Baxter's Administrative Law by Henning Viljoen .... 225
AJ Kerr The Law of Agency deur SR van Jaarsveld ......................................... 226

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?