25 De Jure i (1992)

handle is hein.journals/dejur25 and id is 1 raw text is: 







               DE JURE

JAARGANG 25            1992             VOLUME I


             INHOUDSOPGAWE
Personalia
App~lregter Petrus M illar N ienaber ........................................................... iii

V o o rw o o rd  .................................................................................... . . ........ v

Artikels
Psychopathic Violent and Sex Offenders: A Legal Appraisal by FFW van
 O o s te n  ................................................................................................... I
Vigs en Bloedoortappings: Enkele Regsaspekte deur CW van Wyk ......... 23
Bevoegdheid van Persone om Erfregtelik Bevoordeel te Word deur
 M C Schoem an ................................................................................. ...... 38
Die Tydstip van Betaling en die Sertifisering van Tjeks deur M Greeff en
 Cj N ag el .......................................................................................... .... .. 5 6
Birekoop: 'n Dekade Later deur JM Otto ................................................ 71
Die Aksie.van Afhanklikes en die Onregmatig Verkre6 Inkomste van die
 Broodw inner deur Trynie Davel ............................................................ 83
Solvens en Accipiens in Verteenwoordigingsverband deur DJ Joubert ......       96
n Menseregte Handves: Die Toekoms van die Wet op Publikasies 1974 deur
 JC W van R o oy en ................................................................................... 1 10
Transfer of a Member's Interest in a Close Corporation by HJ Delport ...       120
Die Begrip Publiek en die Toepassingsgebied van Artikels 144(a) en 144(c)
 van die Maatskappywet 61 van 1973 deur PA Delport ........................     132
Die Koopkontrak: 'n Historiese Terugblik (Deel 2) deur DJ L6tz ..............    143
The Copyright Protection of Computer Programs in the United States of
 America - The Second Generation Questions (Part 2) by T Pistorius  166
Audi Alteram Partem in die Administratiefreg: Opmerkinge oor die Mensin-
 teraktiewe Dimensie van Geregtigheid deur JMT Labuschagne .............      183
Kollektiewe Bedinging en die Hantering van Dooiepunte in die Arbeidsreg
 deur SR van Jaarsveld ........................................................................... 19 6
Four Golden Rules for Contracts Relating to Prospecting or Mining for
 Precious Stones by PJ Badenhorst and CN van Heerden ......................    205
Oor Gelykheid, Geregtigheid, die Toekoms van Regsfakulteite en Ander
 Drom e deur J van der W esthuizen ..................................................... 213

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.



Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?