23 De Jure i (1990)

handle is hein.journals/dejur23 and id is 1 raw text is: 
               DE JURE

JAARGANG 23              1990             VOLUME 1
              INHOUDSOPGAWE
 Personalia
 App~lregter JPG Eksteen .                           iii

 Artikels
 Towards the Development of Post-Apartheid Land Law: An Exploratory Survey by
  AJ van der Walt ........      .......................       .
 Opeisbaarheidsklousules: Die Geldigheid en Likwiditeit van Verhandelbare Do-
  kumente in 'n Reeks deur CJ Nagel .  . . .   ......... .        46
 Die Renaissance en die Reg deur Ph J Thomas .. ...........          57
 Onderhoudsooreenkomste Tussen Eggenotes by Egskeiding deur L Neil van
  Schalkwyk .......         ......................          67
 Die Regsaard van Verenigingsregspersone deur Gerrit Pienaar ....... ...  81
 Teruggawe en Beslaglegging by Kredietooreenkomste deur GTS Eiselen . .  98
 Justice in Roman Law and Legal Thought by DH van Zyl  .....        110
 Die Gemeenregtelike Beheer van Woeker in die Suid-Afrikaanse Reg (vervolg) deur
  NJ Grov  . . . . . . ..       . . .  . . . . . . . . .   118

 Aantekeninge
 The Supervision and Control of the Judgments and Proceedings of Small Claim
  Courts by Jerold Taitz . . . .................               135
 Enkele Probleme Rondom Deposito's en die Wet op Kredietooreenkomste deur
  Stefan van Eck .............       ..   ...........        142
Aspects of Delictual Liability of a Foreign Prodigal for Intentional Misrepresen-
  tation by Johan Scott  .  . .  .......      ....... .       146

Vonnisbesprekings
Archer v Archer 1989 2 SA 885 (OK) DJ Joubert .. ........      . .   154
Lefuo v Staatspresident en 'n Ander 1989 3 SA 924 (0) W du Plessis en NMJ Olivier 160
Ongevalle Kommissaris v Die Meester en Andere 1989 4 SA 69 (T) A Boraine . 165
Commissioner for Inland Revenue v People's Stores (Walvis Bay) (Pty) Ltd (onge-
  rapporteerde App~lhofsaak nr 244/1988 (1990-02-22) RCD Franzsen . . . . 169

Boekbesprekings
R Cross, PA Jones and R Card Introduction to Criminal Law by FFW van Oosten 176
JC Smith and Brian Hogan Criminal Law by FFW van Oosten ....... .    177
MFB Reinecke en SWJ van der Merwe General Principles of Insurance deur RCD
  Franzsen . . . .  .........        .....      ...     180
Dion A Basson en Henning P Vijoen Suid-Afrikaanse Staatsreg deur Hugh Corder 182
AJ Rycroft, LJ Boulle, MK Robertson and PR Spiller (editors) Race and the Law in
  South Africa deur Johann van der Westhuizen .. .....           185
SA Strauss (redakteur) Huldigingsbundel vir WA Joubert deur DH van Zyl . . . . 187
DSP Cronj en Anneliese Roos Erfreg VonnisbundelCasebook on the Law of Succession
  deur Pieter De W van der Spuy -.  .............. .           190
ML Hewett and BC Stoop Antonius Matthaeus De Criminibus deur FFW van Qosten 191
South African Journal on Human Rights deur Henning Viljoen .......    192

Korrespondensie  .      .  .  . .  . . .        . . .   197

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?