22 De Jure i (1989)

handle is hein.journals/dejur22 and id is 1 raw text is: 

                DE JURE

JAARGANG 22              1989             VOLUME 1              INHOUDSOPGAWE
Personalia
Judge of Appeal Alexander John Milne           .
Artikels
Hundred Years German Penal Legislation - Development and Trends by Albin
  Eser .........................I
Afstanddoening van Verryking deur DJ Joubert .  .......... .         23
The High Costs of Judicial Vengeance by Janos Mihalik ......    .      36
Die Standaardbedingprobleem: Ekonomiese Magsmisbruik, Verbruikersvraag-
  stuk of Probleem in Eie Reg? deur GTS Eiselen .. ........... ...     44
 Oordrag van Onroerende Goed by wyse van Endossement en by wyse van Tran-
  sportakte: 'n Kritiese Vergelyking (vervolg) deur DJ  Lbtz en  RCD
  Franzsen .......      ................     ..  ..  ..      55
Post-divorce Support - Theory and Practice by Lesbury van Zyl . . . .    71
Inligtingsreifngs in die Bondsrepubliek van Duitsland as Voorbeeld vir Suid-Afrika
  deur W du Plessis .....................85
Actio de Pastu Rediviva deur Paul van Warrnelo .. ............ .     101
Aantekeninge
Sekerheidstelling deur middel van Roerende Goed: Die Finale Woord? deurJohan
  Scott . . . .......................                     119
Die Vryheidsmanifes en Ons, die Mense deur Johann van der Westhuizen . .  127
Enkele Aspekte Rakende die Toepassing van Artikel 43 van die Wet op Arbeids-
  verhoudinge deur SR van Jaarsveld. .............          .    136
Die Hervorming van die Suid-Afrikaanse Siviele Prosesreg vanuit 'n Teoriese Per-
  spektief deur Wouter de Vos ....  ................ .139
Vonnisbesprekings
Bank of Lisbon and South Africa Ltd v De Ornelas 1988 3 SA 580 (A) by L
  Hawthorne en PhJ Thomas       ..................           143
Ntshwaqela v Chairman Western Cape Regional Services Council 1988 3 SA 218
  (K) deur Duard Kleyn .  .                    .    154
Government of the Republic of South Africa v Oceana Development Invest-
  ment Trust plc 1989 1 SA 35 (T) deurJC Sonnekus . ......... ..       167
Oranje Ko6perasie Bpk v Krapohl 1988 3 SA 763 (NK) deur DJ Joubert     181
Bouwer v Andrews 1988 4 SA 337 (K) deur CJ Nagel                183
Boekbesprekings
HS Cilliers, ML Benade, DH Botha, MJ Oosthuizen en EM De la Rey Corporate Law
  deur Piet Delport .......       ....................         186
FR Malan, AN Oelofse enJT Pretorius Proposals for the Reform of the Bills of Exchange
  Act, 1964 by CJ Nagel .......      .  ...... ........        187
PC Loots Engineering and Construction Law deur SR van Jaarsveld...... . .. 189
Die Suid-Afrikaanse Regskommissie Ondersoek na die Regsgevolge van Opskortende
  Voorwaardes by Koopkontrakte deur DJ L6tz .... .   ...........      191
NJ Wiechers Testamente 'n Kortbegrip deur Linda Schoeman .......... .   193
MS Omar The Islamic Law of Succession and Its Application in South Africa by Linda
  Schoeman  .....................                  .    194
RC Laurens Inleiding tot die Studie van Aktebesorging deur Andrh Boraine . . 195
S Smith The Law of Insolvency deur Andr6 Boraine ......            197
JG Riddall Introduction to Land Law by Andre Boraine ............ ...     198
JP van Niekerk An Introduction to and Some Perspectives on the Sources and Development
  of Roman-Dutch Insurance Law with Appendices Containing the More Important Roman-
  Dutch Insurance Legislation deur RCD Franzsen en DG Kleyn          199
Hugh Corder Essays on Law and Social Practice in South Africa deur Christof Heyns 201
EM de la Rey The Law of Insolvency in South Africa deur BH Swart ...... . 205
DP Honey MVA Practice deur Esmh Prins en Ril Franzsen     .....      207

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?