21 De Jure i (1988)

handle is hein.journals/dejur21 and id is 1 raw text is: 

              DE JURE

JAARGANG 21            1988           VOLUME 1


            INHOUDSOPGAWE
Personalia
App~lregter Werner Vivier . . .  ...   ......... .     .
Artikels
Die Kennis van 'n Verteenwoordiger deur DJ Joubert .......1
Gedagtes oor die Herkoms en Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Eien-
  domsbegrip deur AJ van der Walt .............. .......16
The Right to be Born: Surrogacy and the Local Control of Human Fertility
  deur ML Lupton ......     ..................... ....      36
Statutre Kontraksvoorskrifte met betrekking tot Onroerende Goed deur
  Gerrit Pienaar .......    ...................... ....      59
Die Radikale Regsleer: Davis en die Valse Dilemma deur AWG Raath    74
Die Hantering van Onbillike Kontraksbedinge in die Verenigde State van
  Amerika deur CFC van der Walt ....   ............... ....     96
Aantekeninge
Die Aanstelling van Regsprekende Amptenare deur PJJ Olivier ....   123
Political Trials and Human Rights deur George Bizos .......... ... 136
Enkele Opmerkings oor die Wysiging en Herroeping van Testamente na
  aanleiding van die Regskommissie se Verslag deur Linda Schoeman . 141
Deposito's ingevolge die Wet op Kredietooreenkomste deur BH Swart .  146
Vonnisbesprekings
S v Harber: in re S v Baleka 1986 4 SA 214 (T) deur CR Snyman . .   150
Gibbens v Williams, Muller, Wright & Mostert Ingelyf 1987 2 SA 82 (T)
  deur SR van Jaarsveld .... ..   ................... ....    158
F v L 1987 4 525 (W) deur PhJ Thomas ... ............. ....    161
Norex Industrial Properties (Pty) Ltd v Monarch South Africa Insurance
  Co Ltd 1987 1 SA 827 (A) deur AL Stander .....  ..........  164
Beaumont v Beaumont 1985 4 SA 171 (W); 1987 1 SA 967 (A) deur L Niel
  van Schalkwyk . . . ...................              167
Lendalease Finance (Pty) Ltd v Gitelson 1987 2 SA 722 (K) deur NJ Grove 177
Boekbesprekings
JCW van Rooyen Censorship in South Africa deur JD van der Vyver . .  182
Wouter de Vos Verrykingsaanspreeklikheid in die Suid-Afrikaanse Reg deur
  DJ Joubert ... .....     ....................... ....     184
D Fisher en A James Juta's Index and Annotations to the South African Law
  Reports 1980-86 deur SR van Jaarsveld ... ............ ...     187
MA Faul, CP Blom en JA Morgan Rekeningkundige Grondslae vir Prokureurs
  deur DJ L6tz ..........      .......................     188
JTR Gibson South African Mercantile and Company Law deur CJ Nagel .  191
HJ Delport South African Property Practice and the Law deur Andre Boraine 196
Andre Rabie A Bibliography of South African Criminal Law - General Principles
  deur FFW van Oosten ......     ................... ....    199

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?