20 De Jure i (1987)

handle is hein.journals/dejur20 and id is 1 raw text is: 
             DE JURE

JAARGANG 20          1987           VOLUME 1           INHOUDSOPGAWE
Voorwoord   .......   .......................i.1

Personalia ........     ........................ ....    iv
Applregter Johan Wilhelm Smalberger ..  .............     v

Artikels
Die Berekening van Finansieringskoste by Afbetalingsverkooptran-
  saksies deur NJ Grov6 en BH Swart ......   ............   1
Sessie en Factoring in die Suid-Afiikaanse Reg deur Susan Scott 15
Family Mediation - South Africa's Awakening Interest by David
  Scott MacNab and James G Mowatt .............. ....     41
 Boedelskuldeiser versus Eksekuteur deur FJ van Zyl ...... ... 53
 Die Nuut Geintegreerde Hofstelsel en die Toepassing van Inheemse
  Reg deur MW Prinsloo .....   .................. ....    68
 Defence and Necessity in Aquilian Liability by A Wacke ....  83
 Vryheid in Gesagsverskeidenheid deur Lourens M du Plessis   100

 Aantekeninge
 Geweld en Doodslag by Inhegtenisneming deur PJ Visser . . .. 123
 Enkele Probleme by Verlore Verhandelbare Dokumente deur Ne-
  reus Joubert .... ...   ...................... ....   141
 Motorvoertuigongelukkewet 84 van 1986 deur PJ Vivier . . .. 146
 Dienssekerheid in die Staatsdiens deur Staatsamptenaar . . .. 153
 Die Proper Law of Lex Causae van 'n Kontrak in die Internasionale
  Privaatreg deur Roelof du Plessis .... .. ............. 158

Vonnisbesprekings
A v C 1986 4 227 (C) PhJ Thomas .... .............. ...  163
A v C 1986 4 227 (K) deur JMT Labuschagne ........... ....165
H & F Spares Centre (Pty) Ltd v Grand Prix Spares 1986 4 SA 974
  (N) deur CJ Nagel ......   .................... ....   168

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?