19 De Jure i (1986)

handle is hein.journals/dejur19 and id is 1 raw text is: 


DE JURE


                 JUNIE 1986

PERSONALIA

Appblregter WG Boshoff

ARTIKELS

Die mandament van spolie as besitsremedie: Kleyn ............................ 1
Die voorgestelde wet op intestate erfopvolging: Schoeman ............. ....... 17
Vervroegingsbedinge by verbruikerskontrakte: Otto ........................... 33
Vrugafdrywing: 'n misdaad sonder omskrywing en met 'n twyfelagtige inhoud?:
Van Oosten ................. ...................    .  .   . .... .. 48
Nalatige wanvoorstelling en suiwer vermoensverlies: Die regsplig om skade te
voorkom : Pretorius ....................................................... 57
Dekriminalisasie van bigamie: Labuschagne .................................. 68
Enkele opmerkings oor die koop van boekskulde: Joubert ....................... 87
Provokasie in die Suid-Afrikaanse strafreg: Bergenthuin ........................ 98
Aspekte van billikheid in die reg en regspleging: Van Zyl ........................ 110

NOTAE

Vladimir se keuse - die invloed daarvan op Russiese regsontwikkeling ........... 132
Moet 'n beskuldige se hersieningsregte aan hom verduidelik word? ............. 138
'n Arbeidsregtelike perspektief - die geval Moira Tuck ......................... 143
The right to equality in the constitution of the Federal Republic of Germany ........ 146
D ead law ................................................................ 148

VONNISBESPREKINGS

Deliktuele aanspreeklikheid en gades ........................................ 150
Onredelike dwaling - doodslag by arres ..................................... 158
Mandament van spolie - contra-spolie ...................................... 159
Skadevergoeding d- dood van 'n broodwinner - onwettige inkomste ............ 167
Sessie in securitatem  debiti ................................................ 171
M aatskappyereg - re6lingskema ........................................... 175
Uitleg - artikel 24 - Swart Administrasie W et ............................... 179

BOEKBESPREKINGS

Dam ages for lost incom e .................................................. 184
Handboek vir inkomstebelasting 1986-uitgawe; Handboek vir maatskappywet-
gew ing 1986-uitgaw e ..................................................... 186
U rban black law  .......................................................... 188
Voorda: Tractatus de statutis (a treatise on statutes) ......................... .189
You in the small claims court - a practical guide .............................. 190
The law of negotiable instruments in South Africa ............................. 191
South Africa and the consociational option: a constitutional analysis ............. 193

KO RRESPO  N D ENSIE ...................................................  195

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?