18 De Jure i (1985)

handle is hein.journals/dejur18 and id is 1 raw text is: 

DE JURE


                 JUNIE 1985

PERSONALIA

A pp~ lregter JJ F H efer .............. ..................................... iii

ARTIKELS

Verw ere teen deliktuele eiser: Vorster ........................................ 1
Die akkom m odasiefiguur: Nagel ............................................ 23
D ie reg en inligting: Joubert ................................................ 34
Berekening van skadevergoeding: Davel ..................................... 46
Freedom of the press: Burns ............................................... 60
Regshervorming uit die oogpunt van die regbank: Krugel ....................... 70
Pseudo-w etgew ing: Ferreira ............................................... 79
Blanko spasies in kontraktuele bepalings: Grov6 ............................... 92
Comparative method in international law: Radesich ............................ 100
Geloof in toorkuns as versagting: Van den Heever en Wildenboer ................ 105
Contributory intent: Parm anand ............................................ 113
Deliktereg 1985 - 'n besinning: Scott ................. ..................... 122

NOTAE

Uitleg in favorem  libertatis ................................................. 144
Technique of classification and internal conflicts problems ...................... 151
Toeval by strafregtelike aanspreeklikheid ..................................... 155
Voorgestelde hersiening van voorkeureise by insolvensie ....................... 161
Belastingimplikasies van skenkings tussen gades .............................. 172
Phuthum a/ngala en siviele huw elike ......................................... 176

VONNISBESPREKINGS

Strafreg - dronkenskap - toerekeningsvatbaarheid .......................... 180
Strafreg - versagtende omstandighede by moord - bewyslas .................. 185
Regskoste - prokureur- en klidntkoste by ooreenkoms ......................... 187
Wisselreg - tjek betaalbaar aan toonder ge6ndosseer - toondertjek ............. 189
Strafprosesreg - statut~re regverdigingsgrond - bewyslas .................... 191
Kontraktereg - beperkings op handelsvryheid- afdwingbaarheid .............. 194

BOEKBESPREKINGS

Ondersoek na die regsposisie van buite-egtelike kinders ........................ 200
Groenewegen: de legibus abrogatis ......................................... 201
T he law of delict ......................................................... 202
Juta's index and annotations to the SA Law Reports ........................... 203
Ondersoek na deliktuele aanspreeklikheid by wanvoorstelling .................... 205
Huldigingsbundel Paul van W armelo ........................................ 206

KO RRESPO  N DENSIE ...................................................  208


REDAKSIONELE BELEID EN RIGLYNE AAN OUTEURS ....................     210

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?