16 De Jure [i] (1983)

handle is hein.journals/dejur16 and id is 1 raw text is: 


DE JURE

                MEI 1983

PERSONALIA


App~lregter GG Hoexter ................................................... 1


ARTIKELS


Hugo de Groot: Van W yk, Kleyn, Thomas .................................... 3
Regbank en akadem ie: Rabie ............................................... 21
Verjaring van owerheidsbevoegdhede: Van Warmelo .......................... 28
Oorsaaklikheid in die SA Strafreg (slot): Van Oosten ........................... 36
Brandstigting deur 'n late: Labuschagne ..................................... 61
Constitutional reform : Devenish ............................................ 69
Ruim tereg: Trichardt ...................................................... 95
G roepsgebiede: Raath .................................................... 110
Aanneming van kinders: Joubert ........................................... 129
M ededingingsreg: Kelling .................................................. 142
Vakbonde: Basson ....................................................... 147
Drug control: Van der Vyver ............................................... 154
Sage Holdings v Unisec Group: Botha ....................................... 174


NOTAE


Bestuur in terme van artikel 140(1) van Ordonnansie 21 van 1966 ............... 194


VONNISBESPREKINGS


M edepligtigheid - Kousaliteit .............................................. 198
Quasi-judisiele handeling - re6ls van natuurlike geregtigheid .................... 200
Strafproses - aanwysings - dwang ........................................ 203


BOEKBESPREKINGS


Fiat iustitia essays in memory of Oliver Deneys Schreiner ....................... 208
Die proefbuisbaba - toekomsskok ok nuwe burger? ........................... 213
Inleiding tot die regsw etenskap ............................................. 214

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?