14 De Jure [i] (1981)

handle is hein.journals/dejur14 and id is 1 raw text is: 

DE JURE

                APRIL 1981

PERSONALIA

Appblregter CP Joubert ................................................   1

ARTIKELS

Afstanddoening van Regte: Joubert ......................................... 3
Die Prokureursmaatskappy met sy eiesoortige kenmerke: Viljoen ................ 15
Arbitration - A New Approach (Conclusion): Du Plessis ....................... 25
The Anglo-American as opposed to the Continental Approach to Criminal Law:
H e rrm a n n .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . ... . . .. . . .. . .. . . .. 39
Die Invloed van die Engelse en die Duitse Reg op die Suid-Afrikaanse Strafreg:
S nym an ....................... ....................................... 68
Die Ejusdem Generis re6l: Van Heerden en Labuschagne ....................... 79
Die Beginsel van Cooling-Off by Kredietooreenkomste: Otto .................. 101
Statutory Provisions relating to the Carriage of Dangerous Goods by Sea: Van
N iekerk ............................................... . . . . ............. 113
Die Vennootskap in die Inkomstebelastingreg: Aftrekbaarheid van Pensioen en Pen-
sioenfondsbydraes: Piek ............................................  130
Aspekte van Sekerheidstelling deur middel van Roerende Sake: Scott ............ 142

NOTAE

Medemensafhanklikheid en Strafregtelike Nood: Labuschagne .................. 157
Die Effek van Vermoedens op die Bewyslas by Laster: Kotz6 .................... 160
Dadersbewussyn en Strafsinvolheid: Labuschagne ............................ 164
Enkele Gedagtes oor die Beskikbaarheid en Ontsyfering van ou Regsbronne: Scott 166
Wat was Parry se aandeel in die Dood van mevrou Hirschmann?: Van Rooyen ..... 168

VONNISBESPREKINGS

Strafprosesreg - aanvaarding van 'n pleitterugtrekking van hoofaanklag ......... 170
Sessie van verbandversekerde vorderingsreg ................................. 173
Bewysreg - vermoedens by laster - ligging van die bewyslas .................. 177
N oodtoestand ................ ........................................ 182

BOEKBESPREKINGS

Die Suid-Afrikaanse Persone- en Familiereg ................. ................ 186
The Law of Succession in South Africa ..................................  188
Sakereg V onnisbundel .................................................... 189
Die Nuw e Egskeidingsreg ................................................ 190
The Principles of the Law of Contract ....................................... 191
Suid-Afrikaanse Jaarboek vir Volkereg/South African Yearbook of International
Law ...............................................................    194
Formalities in respect of Contracts of Sale of Land Act (71 of 1969) .............. 195
Local Government Law ........................               196

KORRESPONDENSIE

Opskortende voorw aardes .. .... .. .. ......... .... ............... 198

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?