13 De Jure [i] (1980)

handle is hein.journals/dejur13 and id is 1 raw text is: 

.DE JURE

              APRIL 1980

PERSONALIA

M r J ustice S M iller ......................................... ii

ARTIKELS


Privaatreg, Publiekreg en Subjektiewe Regte: Van Wyk ............... 1
Kommentaar op Konsepgrondwet (Slot): Booysen ................... 12
Regswetenskap en Regsfilosofie: Du Plessis ........................ 22
Romeinsregtelike Aanknopingspunte van die Sekwestrasieproses in die SA
  Insolvensiereg: Visser ....................................... 41
Creditors' Voluntary Liquidation - Theoretical Analysis and Practical
  G uide: De la Rey ............................................ 47
Die Beskerming van Werknemersregte: Van Jaarsveld ................ 58
Die Belasting van Byvoordele - Die Wetlike en Praktiese Probleme:
  Piek ...................................................... 68
Onderhoud na Egskeiding: Joubert ................................ 80
Risiko-aanspreeklikheid in die Anglo-Amerikaanse Reg (Vervoig): Van
  der W alt .................................................... 96
Die Sisa-kontrak (Slot): Davel en Labuschagne ...................... 108
Ondeugdelike Poging - Opmerkinge oor Strafsinvolheid: Labuschagne .. 119
Straffelose Doodslag by Inhegtenisneming - Wie moet bewys?: Kotz6 126
Aspekte van Eutanasie in die Strafreg (Slot): Le Roux ................ 136


NOTAE
Die Bepaling van Prioriteite by die Aanbieding van Handelsreg:
   C oetzee ..............................................  149
 Bewyslas en Waarheid: Labuschagne ....................... 153

 VONNISBESPREKINGS

 Moord - strafbare manslag - deelneming .................... 156
 Deelneming - medepligtigheid .............................. 163
 Dolus eventualis - voorsienbaarheid ......................... 164
 Bewyslas - verweer van noodtoestand ....................... 166
 Geldswaardige teenprestasie in die wisselreg ................... 169

 BOEKBESPREKINGS
 Strafprosesreg in die Laer Howe ............................. 172
 The SA W eekly Legislation Reporter ......................... 172
 Casebook on the SA Law of Contract ......................... 175
 Human Rights: The Cape Town Conference ................... 176
 Juridiese Woordeboek/Juridical Dictionary .................... 178

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?