2010 Curierul Judiciar 1 (2010)

handle is hein.journals/curiju2010 and id is 1 raw text is: 
   Curierul
   Judiciar


1/2010


       -
Cuprrns


SDrept Public


in dialog cu Adrian SEVERIN: Despre Curtea de Arbitraj.. 3

Noutåti -    Decembrie 2009 Ianuarie 201.0
Curier legislativ .............................................................. 4
Daniela IVAN: Actualitate europeanå ............................. 5
Bogdan AURESCU: Actualitate internaýionalå .............. 7
Radu CHIRITÅ: Romånia in fata CEDO
 ,andru ýi alfii c. Romånia ........................................... 9

Dreptul Afacerilor
Monitorul Oficial Adnotat:
Legea nr. 381/2009
 (ýerban-Alexandru STÅNESCU) ................................ 11
Jurisprudenff comentatå:
Societåi comerciale. Råspunderea administratorului.
 Introducerea aciunii dupå incetarea mandatului
 ICCJ, Secýia comercialå, Decizia nr. 1603/13.05.2008
 (cu notå de Diana UNGUREANU) ............................. 12
Articole:
Alexandra WEISMAN: Posibilitatea schimbårii ordinii
 de distribuýie a creanýelor in cadrul procedurii
 insolvenýei, prin convenýia creditorilor ...................... 15

Drept Privat
Monitorul Oficial Adnotat:
Legea nr. 370/2009
 (M irela PIPEREA) .....................................................  18
Jurisprudenta comentatå:
Gråniýuirea ýi revendicarea terenurile inscrise in cartea
 funciarå. Modalitatea de determinare a liniei de hotar
 Trib. Argeý, Secýia civilå, Decizia nr. 1231/06.10.2009
 (cu notå de Viorel TERZEA) ........................................ 19
Articole:
Manuela TÅBÅRAý, Mådålina CONSTANTIN: Noua
 asigurare RCA ýi sistemul bonus-malus. Implicaýii
 teoretice ýi practice ale noilor norme
 de asigurare RCA ........................................................ 22
Ligia Dånilå CÅTUNA: Obiectul cererii de
 stråm utare .................................................................  26


Monitorul Oficial Adnotat:
Legea nr. 376/2009
 (Alexandru CIOBANU) ................................................ 29
Jurisprudenå comentatå:
Contencios administrativ. Verificarea de cåtre instanýå a
 actului atacat. Legalitate. Oportunitate. Erori manifeste.
 Exces de putere. Aspecte ce ýin de legalitatea actului
 CA Cluj, Secýia comercialå ýi de contencios administrativ
 ýi fiscal, Decizia nr. 3012/15.12.2008
 (cu notå de Dacian Cosmin DRAGOý) ....................... 30
Articole:
Emilia Lucia CÅTANÅ: Limite ale principiilor
 descentralizårii ýi autonomiei locale reglementate
 prin cadrul normativ in materia serviciului public de
 transport local realizat in regim de taxi ..................... 33

Drept Penal
Monitorul Oficial Adnotat:
ICCJ, SU, Decizia nr. 17/2009
 (Raluca M OCANU) ..................................................... 38
Jurisprudenå comentatå:
Cerere formulatå in temeiul dispoziýiilor art. 111
 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, republicatå.
 Prelungirea dreptului de circulaýie. Aspecte procedurale.
 Criterii de apreciere asupra admisibilitåii cererii
 CA Piteýti, Secýia penalå ýi pentru cauze cu minori ýi
 de familie, Incheierea nr. 3/R/CC/03.03.2009
 (cu notå de Marius ANDREESCU) ............................. 39
Articole:
Anamaria GROZA: Cåteva reflecýii pe marginea
 art. 2781 alin. (8) lit. b) ýi lit. c) C.proc.pen ................ 41

Sinteze de jurisprudenå - niembrie 2009
Curtea Constituýionalå
 (Elena Simina TÅNÅSESCU, stefan DEACONU) ........ 45
Curtea Europeanå a Drepturilor Omului
 (Daniela-Anca DETEýEANU) .................... 53
Curtea de Justiýie a Comunitåilor Europene
 (Augustina DUM ITRAýCU) ............................................ 55
Instanýe Penale Internationale
 (D aniel N ITU ) .............................................................. 58

Index alfabetie §i legislativ .................................. 60


Dialogui

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?