35 Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 230 (1967)
De Vroeg-Middeleeuwse Emporia

handle is hein.journals/tijvrec35 and id is 232 raw text is: DE VROEG-MIDDELEEUWSE EMPORIA
door
J. B. AKKERMAN ('s Gravenhage)
In mijn artikel betreffende Het koopmansgilde van Tiel omstreeks
hetjaar 1000 in dit tijdschrift 1), heb ik ten einde een rondlopende
verklaring van enige tevoren onverklaarbare rechtshistorische
gegevens te kunnen geven, gemeend deze te moeten zoeken in het
bestaan van een ius emporii op die plaats en enkele andere han-
delsplaatsen in het Karolingische rijk. Dit sloot in, dat een der-
gelijk recht ook bestaan moet hebben in Dorestad en Deventer
en mede in Quentovic. De duidelijke aanwijzingen daarvoor ont-
breken echter grotendeels. Een nader onderzoek was daarom niet
alleen wenselijk, doch in feite geboden.
In dit artikel zal ik nu aantonen, dat dit recht in vole omvang
ook in Dorestad bestaan heeft en derhalve zeker twee, of zelfs
drie eeuwen ouder is dan in Tiel en Deventer. Vermoedelijk zal
dit recht dan tevens bestaan hebben in Quentovic en m.m. ook in
de clusae in de Alpen (Alpenpassen), al ligt daar de feitelijke toe-
stand uiteraard anders dan in de zeehandelsplaatsen Quentovic,
Dorestad, Tiel en Deventer.
Mijn artikel betreffende het koopmansgilde van Tiel is derhalve
slechts een eerste stap geweest op de weg naar de (her)ontdekking
van het ius emporii als een levend rechtsinstituut in de vroege mid-
deleeuwen. Want van dit rechtsinstituut als zodanig vindt men in
de litteratuur niets en in de rechtsbronnen uiterst weinig en dan
meestal nog slechts indirecte aanwijzingen. Immers de benaming
emporium behoeft op zich zelf nog geen rechtshistorische bete-
kenis te bezitten. Zij kan ook en is metterdaad veelal niet anders
dan een economische georienteerde waardering van de omvang
van de handelsbeweging op een bepaalde plaats. Wanneer het
thans mogelijk is een veel definitiever uitspraak te doen omtrent
1) Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 30 (1962) blz. 456 v.

What Is HeinOnline?

With comprehensive coverage of government documents and more than 2,400 journals from inception on hundreds of subjects such as political science, criminal justice, and human rights, HeinOnline is an affordable option for colleges and universities. Documents have the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Already a HeinOnline Subscriber?